အခြေခံမှို၊ သံမဏိအဖုံးများနှင့်ခန္သုံးအမြှုပ်ထုပ်များ